Beogradska politehnika

Srbija - Beograd


​​Veliki je i u svojoj veličini neobjašnjiv zakon prirode po kome je ustrojen i po kome se vlada sveukupni živi svet na našoj planeti. Živim bićima je podaren da u skladu sa njim i dosledno njemu odigraju svoje uloge u predstavi koja se zove život. Čoveku, kao povlašćenoj vrsti, pored sve sile pravila, zakonitosti i ograničenja, dodeljeno je i povlašćeno pravo posedovanja svesti i razuma. Život svakog pojedinačnog bića odvija se kao uređen sled procesa, aktivnosti i događaja. Njihovog odvijanja najčešće nismo ni svesni, jer su deo ugrađenog zakona života u našim bićima, tako da o disanju, hodanju, reakcijama, motorici i svemu ostalome ne odlučujemo mi sami, već nas vodi veliki zakon prirode ugrađen u ćelije, organe i celo teloastavni deo tog velikog zakona su nastajanje, dužina životnog veka i nestajanje. Na ovom svetu se može smatrati da su retke vrste koje doživljavaju životni vek od 50 i više godina.

Beogradska politehnika postoji 55 godina. Nije živo biće, već je produkt svesne delatnosti čoveka, onog povlašćenog dela koji mu je dat i po kome ima privilegiju kreiranja u skladu, ali često i suprotno zakonu prirode. Kao jedna od mnogih ustanova, i naša je stvorena kao organizovano povezivanje više ljudi u jednu funkcionalnu celinu sa svim odlikama posebne vrste živog organizma. Ona misli, radi, preduzima korake, strahuje, reaguje na promene u okruženju, zanavlja svoje delove, razvija se. Pri tome je prepuštena sama sebi – ne vodi je prirodni zakon živih bića, pa je stoga prinuđena da sama kreira, planira, organizuje, i kontroliše svoje delovanje. Možda upravo zbog toga, među njima su ređe one koje izdržavaju izazove i opasnosti vremena kroz koje prolaze i koje su u stanju da se održe decenijama. Postojati i opstajati pet decenija samo je dokaz da je organizacija sposobna da temeljno i održivo uredi svoje delovanje, svoju unutrašnju organizaciju i svoj odnos prema okruženju.
U beskraju načina i mogućnosti kako se organizovati i kako delovati, primenljiva je stara izreka plemena Sijuksa: »Ako ne znaš gde želiš da stigneš, svaki put će te tamo odvesti«. Do cilja vodi samo jedan od beskrajnog broja puteva.

Šta je to što je Beogradsku politehniku učinilo sposobnom da doživi pet decenija svoga postojanja?
Pre svega ljudi. Prvi pioniri koji su počeli da je grade i organizuju postavili su dobre temelje. Svi sledeći koji su dolazili ostavili su joj deo svoje energije, svoje kreativnosti – deo svojih života. Svi koji su prošli, ugradili su u svoje ukupno životno iskustvo deo koji je neizbrisivo vezan za Beogradsku politehniku. Svi koji su deo nje sada, upravo to čine. Kao i svaka ćelija živog organizma, tako i svaki pojedinac koji je deo organizacije ima svoju funkciju, mesto i značaj. Izgrađeni snažan imunološki sistem zaštitio je Beogradsku politehniku od spoljnih i unutrašnjih bolesti.

Organizaciona kultura, kao nešto svojstveno grupi ljudi okupljenih oko zajedničkog delanja, način na koji se grade unutrašnji odnosi, rešavaju problemi, stiču iskustva – još je jedan od nespornih atributa Beogradske politehnike i koji predstavlja deo njene sposobnosti da deluje kao skladan, svrsishodan i uspešan kolektiv. Organizaciona kultura je taj unutrašnji zakon koji i ne mora u svemu biti eksplicitan, ali koji se praktično i apstraktno prepoznaje u organizaciji.

Spremnost na promene. Ne postoje dva ista dana u radu ustanove. Svaki je nov, drugačiji, svaki nosi nove okolnosti i izazove. Svaki nosi svoje opasnosti, ali i nudi pogodnosti. Samo duhom mlada, neokoštala, proaktivna organizacija, spremna i sposobna da se menja, može trajati i istrajavati na svom putu. Koristiti vrednosti svoje tradicije i istovremeno se boriti i prevazilaziti sopstvenu inerciju – pravilo je koje je Beogradska politehnika uspostavila kao deo svog bića.

Izazova, problema, promena – bilo je mnogo. Ima ih i biće ih. Svaka generacija u Beogradskoj politehnici imala je svoje muke, uspehe i radosti, i svi su manje-više slični i različiti. Ovih pet decenija postojanja najbolja je potvrda zdravlja organizma Beogradske politehnike, ali i garancija da će i u narednim vremenima naredne generacije uspeti da se izbore sa svojim vremenom kao što su i sadašnje i prethodne generacije to učinile.

Akreditacija Škole i studijskih programa

POČETNA AKREDITACIJA

Škola je 2007. i 2008. godine sa uspehom završila proces akreditacije čime je dobila status visokoškolske ustanove. Tada je u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju akreditovano 9 studijskih programa osnovnih strukovnih studija i tri studijska programa specijalističkih strukovnih studija.
Na osnovu pozitivnog mišljenja Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta, br. 612-00-1146/2006-04, Ministarstvo prosvete izdalo je Školi dozvolu za rad, br. 612-00–918/2007-04 od 02.10.2007. godine.
Nakon akreditacije ustanove i studijskih programa i dobijanja dozvole za rad Škola je počela sa radom pod imenom Visoka škola strukovnih studija – Beogradska politehnika.

Uverenja o akreditaciji Skole i studijskih programa

DRUGA AKREDITACIJA

Beogradska politehnika je u januaru 2012. godine podnela Komisiji za akreditaciju i proveru kvaliteta zahtev i dokumentaciju za drugu akreditaciju Škole i devet postojećih studijskih programa (pogledati ovde).

Pre podnošenja zahteva za akreditaciju izvršena je spoljašna provera kvaliteta od strane komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta. Izveštaj možete pogledati ovde

POČETNA AKREDITACIJA NOVIH STUDIJSKIH PROGRAM

Istovremeno sa zahtevom za drugu akreditaciju postojećih studijskih programa Škola je u januaru 2012. godine podnela i zahtev za početnu akreditaciju dva nova studijska programa (pogledati ovde).

Odlukom Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta broj 612-00-295/2012-2004 od 27.04.2012. godine izdata su uverenja o akreditaciji za dva nova studijska programa i to:

 • za 40 studenata na studijskom programu Raciklažne tehnologije osnovnih strukovnih studija i
 • za 16 studenata na studijskom programu Zaštita na radu specijalističkih strukovnih studija.                       

    Beograd Brankova 17 
    tel: (011) 26 33 127 | fax: (011) 26 32 341
    Katarine Ambrozić 3 
    | tel: (011) 64 10 990 | fax: (011) 78 09 731
   
  žiro racun: 840-1854666-50

    www.politehnika.edu.rs

          

Nema rezultata.
logo
Fotografija 1
(4.9 KB)
logo
Fotografija 2
(5.33 KB)
logo
Fotografija 3
(4.75 KB)
logo
Fotografija 4
(4.27 KB)
logo
Fotografija 5
(4.6 KB)
logo
Fotografija 6
(2.08 KB)
logo
Fotografija 7
(3.53 KB)
logo
Fotografija 8
(4.67 KB)
logo
Fotografija 9
(4.17 KB)
logo
Fotografija 10
(3.93 KB)