Pravila GLASANjA - NAJLEPŠE MUDRE MISLI / TEST
logo

 

 Pravila GLASANjA - NAJLEPŠE MUDRE MISLI  u organizaciji Televizije........  -  Projekat NETFORYOU

TEKST U IZRADI !

 

Odlukom Televizije __________grad ___________ul.__________društva sa ograničenom odgovornošću PIB _________, broj. kroz Projekat NETFORYOU donosi sledeća pravila:

 

PRAVILA GLASANJA - NAJLEPŠE MUDRE MISLI

Član 1.

Organizator GLASANJE - NAJLEPŠE MUDRE MISLI pod nazivom TELEVIZIJA D.O.O. - NETFORYOU GLASANJE NAJLEPŠE MUDRE MISLI priređuje se za SVA fizička lica. Fizička lica mogu se besplatno registrovati u Projekat NetForYou.

Član 2.

GLASANJE - NAJLEPŠE MUDRE MISLI održava se u periodu od 01.04.2019. godine sa početkom u 00:00 do 30.04.2019.godine do ponoći 24.00.

Član 3.

Pravo učestvovanja, u GLASANjU, imaju sva Fizička lica,iz bilo koje Zemlje Sveta!Učesnik je saglasan sa pravilima GLASANJA - NAJLEPŠE MUDRE MISLI. Pravila učešća u GLASANJU su javno dostupna u PROJEKTU NetForYou.

Clan 4.

REDOSLED KORAKA UČESTVOVANjA U GLASANJU - NAJLEPŠE MUDRE MISLI U PROJEKTU  www.netforyou.net

-Potrbno je kliknuti na stranicu GLASAJTE ZA  - NAJLEPŠE MUDRE MISLIi tada će se pojaviti  MUDRE MISLI, koje su postavili registrovani članovi baze NetForYou iz Republike Srbije. 

-Kliknite na MUDRE MISLI,za koju mislite da je najbolja.Tada ste toj MUDROJ MISLI  dali glas i ona se na taj način procentualno rangira,odnosno penje ka vrhu!

-Možete glasati svaki sat, sa bilo kog Vašeg IT UREĐAJA !

Clan 5.

Projekat NETFORYOU daje spisak nagrada i imena Sponzora, koji te nagrade dodeljuje licima,čije su MUDRE MISLI pobedile na GLASANJU. Isto tako biće istovremeno objavljena i imena Dobitnika, koji su već javno prikazani u bazi Projekta NETFORYOU.Organizator glasanja i Projekat NETFORYOU nisu odgovorni za povređivanje autorskih prava postavljenih materijala ( tekstualnih, fotografija, video i audio materijala), od strane članova baze www.netforyou.net 

Član 6.

U nagradnom GLASANJU - NAJLEPŠE MUDRE MISLI ne mogu učestvovati zaposleni u kompaniji Organizatora sa svojom užom rodbinom,odnosno oni ne mogu postavljati MUDRE MISLI na GLASANJE. 

Nagradni fond uključuje  nagrade:

Naprimer:

-- Igosan company Beograd - Vaučer vrednost ........

-- Turistička agencija National travel Valjevo - putovanje .......

-- Caffe Museum Valjevo - Vaučer vrednost ........

-- Caffe Kod Keve Valjevo - Vaučer vrednost .......

-- .....................................................................

Vrednost nagrada uključuje plaćeni  PDV, od strane Sponzora.

Član 7.

Dobitnici nagrada biće obavešteni o dobijenoj nagradi, kao i o načinu preuzimanja nagrada, najdalje 5 dana nakon završenog izvlačenja koje će se održati od ………..2019. do ............. 2019.godine,Isto tako svi dobitnici nagradnog GLASANJA biće objavljeni na stranici www.netforyou.net

Učesnici,koji su osvojili nagradu su obavezni da lično preuzmu nagradu. Nagrada se ne može preneti na treće lice. Dobitnici su u obavezi da prilikom preuzimanja nagrada ovlašćenom licu Organizatora prilože lična dokumenta na uvid. Organizator ima pravo da odbije uručenje nagrade u slučaju da Učesnik odbije da se identifikuje na način utvrđen ovim članom. Pod identifikacijom se podrazumeva podnošenje ličnog dokumenta na uvid .U slučaju da je Učesnik,koji je osvojio nagradu,maloletno lice,nagrada će glasiti na ime zakonskog zastupnika (jednog od roditelja ili staraoca). Roditeljski ili starateljski odnos mora biti dokazan važećom originalnom dokumentacijom. Organizator zadržava pravo da, po sopstvenom nahođenju, izvrši provere gore navedenih činjenica.

Član 8.

Preuzimanjem nagrade prestaju sve dalje obaveze Organizatora GLASANJA - NAJLEPŠE MUDRE MISLI , prema Dobitniku.

Član 9.

GLASANJE - NAJLEPŠE MUDRE MISLI,može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao da spreči (viša sila), otkloni ili izbegne. U tom slučaju učesnici će o prekidu nagradnog GLASANJA biti obavešteni putem web stranice www.netforyou.net

Član 10.

U slučaju Spora između Organizatora i učesnika ovog nagradnog GLASANJA - NAJLEPŠE MUDRE MISLI nadležan je Opštinski sud u Beogradu.

Član 11.

Momentom preuzimenja nagrada,od strane Dobitnika, uručenjem vaučera, smatra se da je Organizator u potpunosti ispunio obaveze prema Dobitniku predviđene Zakonom. SPONZORI GLASANJA za  - NAJLEPŠE MUDRE MISLI se obavezuju da plate porez na dobitke ( PDV ) u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana. Troškove organizovanja GLASANJA za NAJLEPŠE MUDRE MISLI snosi Organizator ( TV ).

Član 12.

Učestvovanjem u nagradnom GLASANJU - NAJLEPŠE MUDRE MISLI svaki učesnik prihvata prava i obaveze iz ovih Pravila, s tim da Dobitnik nagrade takođe pristaje:

- da se njegovi podaci o ličnosti koji su dostupni Organizatoru čuvaju u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i da isti mogu biti korišćeni samo u marketinške svrhe priređivanja GLASANJA za NAJLEPŠE MUDRE MISLI shodno odredbi iz člana 12 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (“Sl.glasnik RS”, br.97/2008, 104/2009- dr.zakon, 68/2012- odluka US i 107/2012).

- da se njegovo ime javno objavi u skladu sa pozitivnim propisima.

- da se njegovi lični podaci mogu koristiti od strane Organizatora na način da se objave u štampanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu bez naknade, a isključivo u svrhe priređivanja ovog nagradnog GLASANJA - NAJLEPŠE MUDRE MISLI shodno odredbi iz člana 12 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (“Sl.glasnik RS”, br.97/2008, 104/2009- dr.zakon, 68/2012- odluka US i 107/2012).

 

 

Televizija  ...........                                                                                              Projekat NETFORYOU...............